150527 ‘Deviation’ Album Showcase

201505271503429932331A_1 PYH2015052709070001300_P2 PYH2015052709080001300_P2 PYH2015052709250001300_P2 PYH2015052709500001300_P2 PYH2015052709540001300_P21432705069_9129381432705246_9129471432705680_9129541432705761_9129591432706152_9129741432706307_9129801432706857_9130001432707010_9130041432707164_9130091432707506_913022201505270100308580021991120150527_1432704218_54299300_120150527_1432705193_45204900_120150527_1432705547_10337800_120150527_1432705702_20129200_120150527_1432706494_39992700_120150527_1432706967_16615100_12015490143270493320158401432706432201528981432704932201539061432704930201545741432704928201552681432704927201561791432704929201568321432704927201568431432704931201597571432705416downloadjosdncsdconsdcossidcn201505271429_41180009484407_120150527002371_020150527002551_020150527000182_020150527000188_020150527000213_020150527000220_0NISI20150527_0010986706_webNISI20150527_0010986707_webNISI20150527_0010986708_webNISI20150527_0010986709_web201505271430282710_1201505271449222710_1201505271458122710_1201505271502192710_1201505271438179694992A_1

°¡¼ö Á¤ÁØ¿µÀÌ 27ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼­¿ï ¸¶Æ÷±¸ ¼­±³µ¿ ÇÑ °ø¿¬Àå¿¡¼­ ¿­¸° Á¤ÁØ¿µ ¹êµå ù ¾Ù¹ü 'ÀÏÅ»´Ù¹Ý»ç' ½Å°î ¼îÄÉÀ̽º¿¡¼­ Áú¹®¿¡ ´äÇÏ°í ÀÖ´Ù. 2015.5.27 ½ºÅ¸´º½º/´º½º1

Á¤ÁØ¿µ ¹êµå°¡ 27ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼­¿ï ¸¶Æ÷±¸ ¼­±³µ¿ ÇÑ °ø¿¬Àå¿¡¼­ ¿­¸° ù ¾Ù¹ü 'ÀÏÅ»´Ù¹Ý»ç' ½Å°î ¼îÄÉÀ̽º¿¡¼­ Æ÷Á ÃëÇÏ°í ÀÖ´Ù. 2015.5.27 ½ºÅ¸´º½º/´º½º1

Á¤ÁØ¿µ ¹êµå°¡ 27ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼­¿ï ¸¶Æ÷±¸ ¼­±³µ¿ ÇÑ °ø¿¬Àå¿¡¼­ ¿­¸° ù ¾Ù¹ü 'ÀÏÅ»´Ù¹Ý»ç' ½Å°î ¼îÄÉÀ̽º¿¡¼­ Æ÷Á ÃëÇÏ°í ÀÖ´Ù. 2015.5.27 ½ºÅ¸´º½º/´º½º1

Á¤ÁØ¿µ ¹êµå°¡ 27ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼­¿ï ¸¶Æ÷±¸ ¼­±³µ¿ ÇÑ °ø¿¬Àå¿¡¼­ ¿­¸° ù ¾Ù¹ü 'ÀÏÅ»´Ù¹Ý»ç' ½Å°î ¼îÄÉÀ̽º¿¡¼­ Æ÷Á ÃëÇÏ°í ÀÖ´Ù. 2015.5.27 ½ºÅ¸´º½º/´º½º1

Á¤ÁØ¿µ ¹êµå°¡ 27ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼­¿ï ¸¶Æ÷±¸ ¼­±³µ¿ ÇÑ °ø¿¬Àå¿¡¼­ ¿­¸° ù ¾Ù¹ü 'ÀÏÅ»´Ù¹Ý»ç' ½Å°î ¼îÄÉÀ̽º¿¡¼­ ¿­Ã¢ÇÏ°í ÀÖ´Ù. 2015.5.27 ½ºÅ¸´º½º/´º½º1

Á¤ÁØ¿µ ¹êµå°¡ 27ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼­¿ï ¸¶Æ÷±¸ ¼­±³µ¿ ÇÑ °ø¿¬Àå¿¡¼­ ¿­¸° ù ¾Ù¹ü 'ÀÏÅ»´Ù¹Ý»ç' ½Å°î ¼îÄÉÀ̽º¿¡¼­ ¿­Ã¢ÇÏ°í ÀÖ´Ù. 2015.5.27 ½ºÅ¸´º½º/´º½º1

201505271434151135_1 201505271435781132_1 201505271447171133_1 201505271459881137_1 201505271500901138_1 201505271508941137_1 201505271509261139_3 201505271509441131_1201505271421599454136A_1201505271424049478714A_1201505271438179694992A_1201505271500089855579A_1201505271503429932331A_1image_readmed_2015_507707_14327075691949771image_readtop_2015_507251_14327041071949587image_readtop_2015_507328_14327049031949615image_readtop_2015_507349_14327050721949624image_readtop_2015_507402_14327053781949646image_readtop_2015_507438_14327055771949664image_readtop_2015_507455_14327057361949668image_readtop_2015_507514_14327061081949695image_readtop_2015_507532_14327062661949706image_readtop_2015_507551_14327064121949715image_readtop_2015_507707_14327075691949770image_readtop_2015_507311_14327048151949612image_readtop_2015_507277_14327044361949596image_readtop_2015_507613_14327067931949744image_readtop_2015_507592_14327066741949735image_readtop_2015_507442_14327056211949665PS15052700230PS15052700243PS15052700285PS15052700303PS15052700305PS15052700323PS15052700325PS15052700326PS15052700329PS15052700331201505270100307320021885120150527010030746002189912015052701003075200219041201505270100307550021907120150527010030772002192312015052701003077400219251201505270100308050021951120150527010030856002198912015052701003085900219921186b85aad2e99e78269beeaec0dfc6188982d49119e3e09a7a180b106cfa93e3154453bfdd9a02eb9b300a17b628164354242410befc7422153b5104ef64f56ca076950469bcc91043cfb646f82abf1cae069d53757960fff213d3d3417fb267201505271426_41180009484392_1201505271429_41180009484407_1201505271434_41180009484432_1201505271440_41180009484464_1201505271447_41180009484506_1N2015052714502805301N2015052714524186701N20150527150820503011432704540_488631432705232_488661432706958_48881201505271437_41180009484449_1201505271452_41180009484525_12015052700028320150527153516352_000_prev201505271521774902_556570611ab2020150527155312457547201505271707295893163_20150527171036_01htm_20150527155210c010c011PS15052700302

 

credits as stated on images

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s